advertisement

3分鐘了解 小朋友有冇患上ADHD?

小朋友讀書不專心就是有病?香港小童讀書壓力愈來愈大,而精神健康問題亦愈見浮面。政府資料顯示,經衞生署轉介的 ADHD (專注力不足 / 過度活躍症)新個案由 2012 年 8,773 個,增加至 2017年 10,438 個。然而政府的支援追不上需求增長的幅度,能夠在 6 個月內可完成評估的比率由 90% 跌至 55%。

不少懷疑個案要等上一年半至兩年才可接受評估及治療,期間已錯失學習時間。

3分鐘了解 小朋友有冇患上ADHD?

若懷疑小朋友有 ADHD 症狀,網上和坊間有不少簡單評估測試,可以初步了解小朋友有沒有 ADHD 傾向。以下 18 個專注力失調、活動量過多及自制能力弱的症狀,有沒有在小朋友身上出現呢?

ADHD傾向自我評測:小朋友有沒有專注力失調?

 • 難以注意細節,容易因此犯錯
 • 難以長時間專注於同一件事情,如:學習、日常活動、遊戲
 • 難以細心聆聽別人的說話
 • 難以按照指引做事,經常無法完成日常事務
 • 做事經常缺乏條理,難以妥善安排如有關學習、活動、生活等方面的計劃
 • 抗拒或不喜歡那些需要全神貫注的事情
 • 經常遺失日常學習或活動的所需用品
 • 很容易受週遭環境或事情影響而分心
 • 常遺忘日常生活中已安排的活動,如忘記約會的時間

 

ADHD傾向自我評測:小朋友有沒有活動量過多?

 • 常手舞足蹈,或在座位上不停地扭來扭去,難以安靜下來
 • 在課室或需要安坐的場合,經常擅自離座
 • 在不適當的場合四處跑或攀爬
 • 難以安靜地遊玩或參與休閒活動
 • 無時無刻也在活動,像一部不會停下來的機器
 • 多言

ADHD傾向自我評測:小朋友自制能力弱?

 • 問題還未問完,他們便搶着回答
 • 難以在遊戲或群體中輪候或排隊
 • 常中途打擾或騷擾別人的活動

 

以上羅列的 18 個症狀,若小朋友出現 6 個或以上明顯症狀,應該進一步諮詢兒科醫生意見,以及帶小朋友作專業的評估。適切的行為及藥物治療可以幫助他們改善不當行為,融入校園及家庭生活。

 

家長可以將以上評估作一個客觀參考。要診斷小朋友是否患上 ADHD,需要經過精神科醫生的專業評估,再斷定小朋友是否需要作進一步藥物治療。即使診斷小朋友有 ADHD ,或需要服用藥物,也毋須過份擔心,因為據統計顯示,超過三分二學童在使用藥物治療後,學習和生活情況有明顯改善,這絕對對他們的學校與家庭生活有正面影響,因此家長也毋須對「食藥」感到過慮。而在孩子長大後,亦有望停止藥物治療。

 

評估資料來源:專注不足 / 過度活躍症(香港)協會