#Ian Tsang

教育顧問Ian Tsang : 小一統一派位如何部署?
  1. hot topics
  2. by sue wai
  3. 2 months ago

教育顧問Ian Tsang : 小一統一派位如何部署?

教育顧問Ian Tsang :自行分配學位階段公佈結果後可如何部署?
  1. hot topics
  2. by sue wai
  3. 3 months ago

教育顧問Ian Tsang :自行分配學位階段公佈結果後可如何部署?

教育顧問Ian Tsang:相信111自亂陣腳 自行收生階段三大可取填表策略
  1. hot topics
  2. by sue wai
  3. 6 months ago

教育顧問Ian Tsang:相信111自亂陣腳 自行收生階段三大可取填表策略